Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Krzysztofa Marczuka w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Nadchodzą kolejne obowiązki sprawozdawcze emitentów

7 lutego 2017, 08:44

Poprzedni rok obfitował w wiele istotnych zmian prawnych dotyczących obowiązków informacyjnych emitentów. Oprócz konieczności dostosowania się do zmian wynikających z wejścia w życie rozporządzenia MAR oraz implementacji dyrektywy Transparency II do przepisów krajowych część spółek publicznych będzie zobowiązana do ujawniania większego zakresu informacji dotyczących swojej działalności.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W związku z implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (tzw. dyrektywa niefinansowa) rozszerzony został zakres informacji niefinansowych wymaganych w rocznych sprawozdaniach z działalności. Zmiany zostały wprowadzone poprzez nowelizację ustawy o rachunkowości, uchwaloną przez Sejm 15 grudnia 2016 r., której przepisy weszły w życie 26 stycznia, przy czym obowiązek rozszerzenia sprawozdań z działalności ma zastosowanie dla sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r.

Również niektóre spółki publiczne będą zobowiązane do prezentowania informacji niefinansowych w odrębnym sprawozdaniu lub w formie odrębnego oświadczenia stanowiącego nowy element sprawozdania z działalności.

Zmiany dotyczą obowiązków sprawozdawczych niektórych spółek w zakresie informowania o ich działalności w obszarze tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Resposibility – CSR). Pojęcie to dotyczy prowadzenia działalności podmiotów gospodarczych, uwzględniając nie tylko kwestie „twarde”, takie jak wyniki finansowe czy rozwój działalności, ale również te związane z wpływem na środowisko czy kwestie socjalne i pracownicze.

Nowe obowiązki emitentów w zakresie raportowania niefinansowego

Zgodnie z nowymi przepisami również niektóre spółki publiczne będą zobowiązane do prezentowania informacji niefinansowych w odrębnym sprawozdaniu lub w formie odrębnego oświadczenia stanowiącego nowy element sprawozdania z działalności. Oświadczenie lub dodatkowe sprawozdanie będzie zamieszczane na stronach internetowych oraz stanowić będzie element raportu rocznego spółek publicznych.

Nowe obowiązki będą dotyczyć podmiotów, które osiągną odpowiednie progi w ciągu dwóch lat obrotowych – w roku obrotowym, za który powinno zostać sporządzone sprawozdanie, oraz w roku poprzedzającym dany rok obrotowy. Progami tymi są średnioroczne zatrudnienie przekraczające 500 osób w przeliczeniu na pełne etaty oraz przekroczenie 85 mln zł sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego lub 170 mln zł przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy.

Zgodnie z nowymi przepisami oświadczenie na temat informacji niefinansowych, będzie zawierało ściśle określone informacje, takie jak opis modelu biznesowego spółki, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z jej działalnością, opis stosowanych polityk w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, a także opis rezultatów stosowania tych polityk i procedur wdrożonych w celu zapewnienia ich przestrzegania. Ponadto, spółka powinna zamieścić opis istotnych ryzyk związanych z jej działalnością, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na obszar CSR. Informacje niefinansowe powinny zostać przedstawione w zakresie niezbędnym dla oceny rozwoju, wyników i sytuacji spółki, a jeżeli mają one wpływ na wyniki finansowe, powinny również pokazywać zależność, jaka istnieje pomiędzy danymi informacjami.

W przypadku niestosowania określonej polityki w odniesieniu do zagadnień CSR spółka powinna podać uzasadnienie, zgodnie ze znaną z dobrych praktyk spółek notowanych na GPW zasadą comply or explain. Dopuszczalne jest również pominięcie niektórych informacji, w przypadku prowadzenia negocjacji lub za zgodą zarządu i rady nadzorczej spółki, jeżeli pominięcie tych informacji nie wpłynie myląco na przekaz dotyczący prowadzonej działalności. Należy jednak zaznaczyć, że takie pominięcie również musi zostać zaznaczone w samym oświadczeniu.

CSR – tak!…

Odnosząc się do nowych przepisów ustawy o rachunkowości, warto wskazać, że sama koncepcja promowania prowadzenia działalności zgodnie z dyrektywami społecznej odpowiedzialności biznesu nie jest nowa. W upowszechnianie tej idei włączyła się aktywnie GPW, która prowadzi i na bieżąco aktualizuje Respect Index, czyli giełdowy indeks spółek odpowiedzialnych, stosujących w swojej działalności zasady CSR. O zainteresowaniu uczestnictwem w nim, i przez to również o jego sukcesie, niech świadczy fakt, że w 2016 r. jego skład został ogłoszony już po raz dziesiąty, a akces do niego rokrocznie zgłaszają uznane i szanowane firmy, w tym również spółki wchodzące w skład WIG30.

…ale nie tak

Nie można zmusić do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny, nie można też tego wymagać ani narzucać. Informowanie o prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny powinno być dobrowolne i pozostawione do uznania spółek.

Forsowanie zmian poprzez nowe akty prawne nie jest właściwą drogą i pozostaje jedynie mieć nadzieję, że zmian w zakresie CSR nie będzie więcej. A emitentom pozostaje życzyć wytrwałości w dostosowywaniu się do kolejnych zmian i mieć nadzieję, że rewolucja związana z obowiązkami informacyjnymi dobiega końca… Przynajmniej na jakiś czas.

Krzysztof Marczuk radca prawny, wspólnik w Kancelarii Gessel

Wojciech Nowosad prawnik, zespół rynków kapitałowych, Kancelaria Gessel

brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz