Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Blog Jakuba Kurasza

Rok: Miesiąc

Bo tu jest prawdziwy rynek

6 marca 2013, 11:17

Dla inwestorów najważniejsze jest to, że wszystkie nominowane przez nas spółki w już 19. edycji naszych nagród „Byki i Niedźwiedzie”, dały zarobić. Ich kursy rosły zdecydowanie szybciej niż WIG w ubiegłym roku. Byki i Niedźwiedzie Zysk jest ważny, ale nagradzamy także za styl. Zwycięstw nagrodzonym prezesom, zarządzającym i analitykom nie brakowało. Do tej pory była [...]

brak komentarzy

Wiesław Rozłucki na prezesa giełdy

16 stycznia 2013, 08:45

Re­pu­ta­cję bu­du­je się la­ta­mi, ale mo­żna ją stra­cić w se­kun­dy. Te­raz przed ta­kim ry­zy­kiem stoi Gieł­da Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie. Po tzw. afe­rze fil­mo­wej, w któ­rą za­mie­sza­ny jest Lu­dwik So­bo­lew­ski, przed ryn­kiem ka­pi­ta­ło­wym stoi wy­zwa­nie od­bu­do­wa­nia za­ufa­nia wśród przed­sta­wi­cie­li pol­skie­go świa­ta fi­nan­sów, ale przede wszyst­kim wzmoc­nie­nia wia­ry­god­no­ści i po­wa­gi in­sty­tu­cji wśród spo­łe­czeń­stwa. Abs­tra­hu­jąc od wy­so­kich stan­dar­dów etycz­nych, pre­zes gieł­dy mu­si być oso­bą o przy­ja­znej [...]

giełda, GPW, prezes, Rozłucki, Sobolewski

brak komentarzy

150 proc. – o tyle urósł WIG od pierwszego wyda­nia „Par­kietu”. Teraz może być już tylko lepiej

23 listopada 2012, 09:42

Dziś w Wa­sze rę­ce, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, tra­fia 5000. nu­mer Ga­ze­ty Gieł­dy „Par­kiet”. Tro­chę w nim no­stal­gii, zwłasz­cza na ostat­niej stro­nie, gdzie pu­bli­ku­je­my pierw­szy nu­mer na­szej ga­ze­ty. W środ­ku, jak co­dzien­nie, ca­ła ma­sa po­zy­tyw­nych tre­ści. Zwłasz­cza kil­ka cen­nych od­po­wie­dzi na py­ta­nie, kie­dy WI­G20 osią­gnie 5000 pkt. Py­ta­nia za­da­je każ­dy. My jed­nak od po­cząt­ku po­tra­fi­my za­dać je ina­czej. Py­ta­my spół­ki du­że i ma­łe oraz [...]

brak komentarzy

Nie ma drugiej takiej nagrody na rynku

20 marca 2012, 08:52

Więcej pieniędzy w systemie finansowym dzięki działaniom amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz Europejskiego Banku Centralnego zwiększa apetyt na ryzyko wśród inwestorów na świecie. Większość ekonomistów oczekuje jednak spowolnienia gospodarki. Wszyscy już to wiedzą. Do złych wieści zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Ale ten rok może być już inny, lepszy dla inwestorów. Czy może jednak znów niedźwiedź, tak jak w zeszłym roku, pokona [...]

brak komentarzy

Gazeta wszystkich inwestorów

1 marca 2012, 09:43

Znamy się na analizach, potrafimy wyciągać wnioski z wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie. Nie boimy się także wskazywać ciekawych spółek, którym warto się przyjrzeć i może nawet kupić ich akcje. Ale, jeśli to konieczne, będziemy pokazywać błędy w ich strategiach, przypomnimy także obietnice, składane w momencie wchodzenia na rynek. Nikt tak wnikliwie jak [...]

brak komentarzy

Odpowiedzi na pytania i nowe narzędzia

2 lutego 2012, 11:29

Wszystkim spragnionym wiedzy o globalnych meandrach rynków kapitałowych, którzy czytają nas od lat, ale i tym, którzy jeszcze nie są od lektury „Parkietu” uzależnieni, zaoferujemy więcej niż inni. W jakim kierunku podążą giełdy, rynki walutowe i surowcowe, ale też które spółki z warszawskiego parkietu są najefektywniejsze, które stosują zasady corporate governance, a które są na bakier z prawem i lekceważą inwestorów indywidualnych? Chcemy, jako jedyni w Polsce, [...]

Gazeta Giełdy Parkiet

1 komentarz